จัดสำรวจโดย สดช. วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

คำชี้แจง : แบบสำรวจมีทั้งหมด 38 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (รวม 8 ข้อ)
ส่วนที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (รวม 8 ข้อ)
ส่วนที่ 3 กิจกรรมดิจิทัลและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (รวม 13 ข้อ)
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทางดิจิทัล (รวม 4 ข้อ)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายดิจิทัลภาครัฐ (รวม 5 ข้อ)

เอกสารแจ้งข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ปี 2563


แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งานเทคโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ข้อมูลที่เก็บรวมรวม และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้
- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล เช่น เพศ อายุ อาชีพ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ จะใช้เพื่อติดต่อกับผู้ที่ได้รับของรางวัล ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือไม่ก็ได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้ ยังสามารถทำแบบสำรวจฯ ต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเท่านั้น

2. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จะเก็บรวบรวมไว้ 10 ปี นับจากวันที่เก็บรวบรวม
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ จะเก็บรวบรวมไว้ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลครั้งสุดท้าย

3.การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อของท่านจะเก็บรวบรวมและใช้ โดยผู้จัดทำ และ สดช. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ เท่านั้น และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ชื่อ-นามสกุล และ/หรือภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับความยินยอม

4. สิทธิของท่าน
สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการติดต่อ อาจทำให้ท่านเสียสิทธิในการรับของรางวัล

5.ช่องทางติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อหรือแจ้งขอใช้สิทธิมายัง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หมายเลขโทรศัพท์ 085 862 8328


ย้อนกลับ