สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดทำการศึกษาจัดทำดัชนีชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 (Thailand Digital Outlook) ขึ้น เพื่อศึกษาและสำรวจสถานภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลของคนไทยทั่วประเทศ ทั้งบุคคลทั่วไป และบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 และ ประกอบการจัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป


ทุกการตอบแบบสำรวจของท่าน คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การถามคำถามต่าง ๆ อ้างอิงและสอดคล้องไปกับกรอบที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) กำหนด ซึ่งผลลัพธ์จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้เพื่อนำเสนอแก่องค์การ OECD ด้วยสดช. จึงขอเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจการศึกษาจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2563 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของการศึกษาและวิจัยเท่านั้น และเป็นไปตามเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจออนไลน์
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านช่วยสละเวลาเข้ามาตอบแบบสำรวจ สดช. จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้ ได้แก่
ลุ้นรางวัลต่อที่ 1 ร่วมกิจกรรมบนแฟนเพจ Thailand Digital Outlook เพียงแชร์โพส ติดแฮชแท็ก #thailand #digitaloutlook
ลุ้นรางวัลบัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 รางวัล

ลุ้นรางวัลต่อที่ 2 ตอบแบบสำรวจ ลุ้นรางวัลใหญ่
iPhone 11 Pro Max 64 GB จำนวน 1 รางวัล
iPad Air 64 GB จำนวน 1 รางวัล
Apple Watch Series 5 จำนวน 2 รางวัล
บัตร Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 200 บาทจำนวน 50 รางวัล
หน่วยงานหลักที่จัดทำการสำรวจ


เงื่อนไขการแจกรางวัล
1) ระยะเวลาร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ 27 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563
2) ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ ได้แก่ iPhone 11 Pro Max 64GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 1 รางวัล , Apple Watch Series 5 มูลค่า 13,400 บาท จำนวน 2 รางวัล , iPad Air 64 GB มูลค่า 22,400 บาท จำนวน 1 รางวัล , บัตร Gift Voucher Tesco Lotus มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล, บัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท จำนวน 25 รางวัล (คำนวณจากราคาปกติ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) มูลค่ารวมกว่า 104,100 บาท
3) ผู้จัดจะจับรางวัลทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวน 79 รางวัล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
4) วิธีประกาศรางวัล ผู้จัดจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง facebook.com/thailanddigitaloutlook/
5) ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ขณะเข้าร่วมการลุ้นรางวัล จะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน และเป็น เบอร์โทรศัพท์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) สามารถติดต่อกลับได้จริง
6) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง กรณีไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่มารับของรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับรางวัล ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตรงกับที่ได้ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น
7) ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์รับของรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
8) ผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และเงื่อนไขการจับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่ยุติและสิ้นสุด
9) ผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ตามกิจกรรมนี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10) ในกรณีที่ผู้จัดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุจริต หรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือ ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ผู้จัด มีสิทธิ์ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้รางวัลได้ หรือดำเนินการใดๆ ได้ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร
11) กรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลติดต่อไม่ได้ หรือ ไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ผู้จัด กำหนด หรือ ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนด หรือ ไม่เตรียมหลักฐานการขอรับรางวัลตามที่ผู้จัดกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล ผู้จัดจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์รับรางวัล และจะมีการดำเนินการหาผู้โชคดีรายใหม่จากผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
12) การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยสมัครใจของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สามารถเปิดเผยชื่อ นามสกุล ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัด และสื่อมวลชน ตามที่ผู้จัดได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่ผู้จัด
13) ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของผู้จัดและสื่อมวลชนต่างๆ ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร โดยผู้จัดไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ ภาพถ่ายของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด
14) ผู้จัดมีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย ข้อมูลใดๆ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามที่ผู้จัดเห็นสมควร โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัด
15) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการโต้แย้งใดๆ การพิจารณาของผู้จัดถือเป็นที่สิ้นสุด
16) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085 862 8328