จัดสำรวจโดย สดช. วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

คำชี้แจง : แบบสำรวจมีทั้งหมด 34 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (รวม 10 ข้อ)
ส่วนที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (รวม 2 ข้อ)
ส่วนที่ 3 กิจกรรมดิจิทัลและการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (รวม 15 ข้อ)
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทางดิจิทัล (รวม 5 ข้อ)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการดำเนินนโยบายดิจิทัลภาครัฐ (รวม 2 ข้อ)

หมายเหตุ : หากบริษัทของท่านตั้งอยู่ในต่างประเทศ กรุณายุติการตอบแบบสำรวจ

เอกสารแจ้งข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ปี 2563

แบบสำรวจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ภาพรวมการใช้งานเทคโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Outlook) และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้ คำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.ข้อมูลที่เก็บรวมรวม และวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้
- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล เช่น รายได้ จำนวนพนักงาน จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นข้อมูลสถิติในภาพรวมเพื่อเผยแพร่เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ จะใช้เพื่อติดต่อกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์การประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) ในขั้นต้น ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนี้หรือไม่ก็ได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้ ยังสามารถทำแบบสำรวจฯ ต่อไปได้ เพียงแต่จะไม่ได้รับสิทธิรับสิทธิ์การประเมินฯ ดังกล่าว เท่านั้น

2. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
- ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จะเก็บรวบรวมไว้ 10 ปี นับจากวันที่เก็บรวบรวม
- ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ใช้ในการติดต่อ จะเก็บรวบรวมไว้ไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันสิ้นสุดโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2

3.การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น
- ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ใช้ในการติดต่อจะเก็บรวบรวมและใช้ โดยผู้จัดทำ และ สดช. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ เท่านั้น และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัท

4. สิทธิของท่าน
- สิทธิของท่านต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ผู้จัดทำเก็บรวบรวม เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการถอนความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ที่ใช้ในการติดต่อ อาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการได้รับการประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) ในขั้นต้น จากคณะผู้จัดทำ

5.ช่องทางติดต่อ
ท่านสามารถติดต่อหรือแจ้งขอใช้สิทธิมายัง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 092 262 9828

6. สิทธิ์ในการได้รับการประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) ในขั้นต้น จากผู้จัดทำ
บริษัทของท่านจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับการประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) ในขั้นต้น เมื่อท่านตอบแบบสำรวจครบถ้วนและสมบูรณ์เท่านั้น โดยคณะผู้จัดทำจะดำเนินการติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล (ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ใช้ในการติดต่อ) ที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลแก่ผู้จัดทำ

7. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
การประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) ในขั้นต้น จากผู้จัดทำ อยู่นอกเหนือจากการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 ทาง สดช. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้จัดทำจะประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร (Digital Maturity Assessment) แก่บริษัทของท่านแล้วก็ตาม การประเมินดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินขั้นต้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการใดๆ ได้


ย้อนกลับ